Sociale projecten 2021-2022

vzw BIJEVA : 5000 euro  (betaald dec. ‘21)

BiJeVa is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging zonder winstuitkering die geen commerciële activiteiten ontplooit.
De naam BiJe Va is een lettergreepwoord dat als afkorting gemaakt is op grond van delen uit volgende verschillende woorden die doelen op initiatieven:
– Bijzondere JeugdVakanties
– Bijstaan ouder(s) Jeugdhulp Vrijetijds aanbod

Van Kiwanis Adriaen Brouwer werd, in de geest van de jarenlange samenwerking, het ondersteunen van hun Sinterklaas en Kerstactie voor arme kinderen alzo gecontinueerd, aangezien de nood hoog was door het wegvallen van de steun van de warmste week.

 

Oudenaardse inter-club-werking omtrent de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen : 1500 euro  (betaald in twee fasen voorjaar ‘21)

Samenwerking tussen verschillende Oudenaardse service-clubs met het oog op de ondersteuning bij de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

 

De ‘Katrol’ in partnerschap met het Sociaal Huis Oudenaarde: 6000 euro (betaald in oktober ’21; formele cheque-overhandiging januari ’22)

(Deze tussenkomst t.b.v. 6000 euro werd betaald met de middelen van werkjaar ’20-’21. )

Eveneens gegeven engagement van 5.000 euro (gekoppeld aan GT ’22).

De Katrol wil via studie– en opvoed­ing­son­der­s­te­un­ing aan huis de onder­wi­jskansen van kinderen (3e kleuterklas, 1e en 2e leerjaar) uit kwets­bare gezin­nen verhogen.

De Katrol werkt op 4 ver­schil­lende niveaus waaraan telkens doel­stellin­gen zijn gekoppeld:
Op niveau van de kinderen
Het ver­sterken van de onder­wi­js­posi­tie van kwets­bare kinderen via onder­s­te­un­ing van schoolse taken, studievaardighe­den, taal  en spel stim­uleren en het ver­beteren van de schoolresultaten.
Op niveau van de ouders
Het ver­hogen van de oud­er­be­trokken­heid, ver­sterken (empow­er­ment) van de oud­ers en ver­beteren van de com­mu­ni­catie met de school.
Op niveau van de studenten
Via een sterke ervar­ingsmethod­iek wor­den toekom­stige leerkrachten en welz­i­jn­swerk­ers voor­bereid op de diver­siteit in de beroep­sprak­tijk, met bij­zon­dere aan­dacht voor de onder­wi­jskansen van kwets­bare kinderen.
Op niveau van de hogescholen
Bieden van exper­tise aan hogesc­holen en het aan­dacht vra­gen voor armoede en diver­siteit bin­nen de opleidingen.

De method­iek van de Katrol stoelt op jaren­lange ervar­ing en exper­tise van de Katrol in Oos­t­ende.

 

Pelicano : 4000 euro (betaald in juli ’22)

Deze stichting bestaat 13 jaar, en focust zich op kinderen ‘uit de rauwe armoede’ (over gans België), en dit tot minstens 18 jaar of tot zolang ze studeren. Alle kinderen uit een gezin worden desgevallend Pelicano-kind.

Objectief is het breken van de generatiearmoede.

Op vandaag ondersteunen ze 1500 kinderen. De begeleiding gebeurt via zorgpartners (school; een leerkracht; een OCMW; …). De zorgpartners stellen de kinderen voor; de sociale commissie van Pelicano maakt de selectie.

 

Huis van de Sterren : 4000 euro (betaald in juli ’22)

Gevestigd te Dikkelvenne, Ketsestraat 21.

“Ons huis van de sterren, Tjaska Wasi, is er voor mensen die zoeken. Een thuis voor jong volwassenen die nog niet helemaal klaar zijn om alleen te wonen, voor kinderen en jongeren die even op adem moeten komen, voor dakloze mensen op de vlucht, voor buren, vrienden en passanten, om potten te bakken, dieren te knuffelen, in de aarde te wroeten en samen te zijn.“

Initiatiefnemers zijn Peter (arts) en Annemie (kinésiste), die beiden werken in een wijkgezondheidscentrum in Gent.

Peter en Annemie ervaarden dat jongeren, van zodra ze 18 worden, kwetsbaar worden, aangezien de ondersteunende zorg wegvalt.

Focus ligt op het creëren van een veilige thuis (en dit voor 3 a 4 jongeren). Voorwaarde om er een plek te kunnen krijgen, is dat de desbetreffende jongeren een dag invulling hebben (bv. school…) .

Het verblijf heeft steeds een tijdelijk karakter (in principe maximaal 2 jaar).

Hun werking ontvangt geen subsidies. Financiering creëren ze via de verhuur van 3 eigen co-housing-plaatsen.

Kleinschalig initiatief, waar onze middelen 1-op-1 zeker goed gebruikt zullen worden.

 

 

VDA (Vlaamse dienst voor Autisme) :  2000 euro (betaald in juni ’22)

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.
Het VDA-ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren. De vereniging – met zijn vele ervaringsdeskundige vrijwilligers – is de stuwende kracht achter tal van initiatieven en tracht haar missie te realiseren door o.a. sensibilisering. Kiwanis Adriaen Brouwer ondersteunende specifieke sensibilisatie naar Oudenaardse scholen.

 

psychosenet.be :  5.000 euro (betaald in mei ’22).

Wetende dat dit een materie is die ook in Vlaanderen lang stiefmoederlijk behandeld werd, en een problematiek betreft die ook in onze regio sterk aanwezig is, dragen we dit project met Kiwanis Adriaen Brouwer een bijzonder warm hart toe.

PsychoseNet.be is een initiatief van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals en beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt

 

Give us a Break : gegeven engagement van 5.000 euro (gekoppeld aan GT ’22)

Organisatie voor vakantieopvang voor kinderen met een beperking, opgericht in 2018 door Kristophe Thijs en Filip Meirhaeghe.

Opgericht vanuit de ouders; krijgen geen structurele middelen.  Ze geven een antwoord naar een 20 -tal kinderen, ook kinderen met een beperking die niet zelfredzaam zijn.